Regulamin sklepu internetowego

§1 Definicje

 1. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
 2. Konsument – osoba będąca konsumentem w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny.
 3. Konto użytkownika – nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa) pozwalająca Kupującemu na założenie indywidualnego konta użytkownika w Sklepie, uregulowana odrębnym, dostępnym w Sklepie regulaminem.
 4. Kupujący – każdy podmiot dokonujący zakupów w Sklepie.
 5. Przedsiębiorca – podmiot niebędący Konsumentem.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin.
 7. Siedziba – siedziba Sprzedawcy wskazana w Regulaminie.
 8. Sklep – sklep internetowy Biker Budzyk prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem bikerbudzyk.pl 
 9. Sprzedawca – P.H.U. BIKER-BUDZYK SKLEP ROWEROWY BUDZYŃSKI DAMIAN, ul. Sądowa 14, 87-300 Brodnica,
  NIP: 8781747174 REGON: 340723494. 
 10. Towar – rzecz ruchoma oraz treści cyfrowe oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu 
 11. Umowa sprzedaży – umowa zawarta na odległość między Kupującym a Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu.

§2 Dane kontaktowe

 1. Adres: ul. Sądowa 14, 87-300 Brodnica
 2. Adres e-mail: sklep@bikerbudzyk.pl
 3. Telefon: 509687622
 4. Sprzedawca informuje, że w przypadku połączeń telefonicznych zastosowanie ma taryfa podstawowa operatora telekomunikacyjnego, z którego korzysta Kupujący. Sprzedawca zwraca uwagę, że koszt połączeń innych niż krajowe może być wyższy od połączeń krajowych – w zależności od taryfy operatora Kupującego.

§3 Złożenie zamówienia

 1. W celu zawarcia poprzez Sklep umowy sprzedaży ze Sprzedawcą w pierwszym etapie należy dodać towar do koszyka, a także, jeśli ma to zastosowanie, określić jego parametry.
 2. Następnie Kupujący podaje swoje dane (w tym adres do wysyłki zamówienia), wybiera metodę dostarczenia zamówienia oraz sposób płatności.
 3. W momencie potwierdzenia przez Kupującego zamówienia i zaakceptowania Regulaminu następuje zawarcie umowy sprzedaży.
 4. Kupujący może założyć w Sklepie Konto użytkownika, ale nie jest to konieczne do złożenia zamówienia.

§4 Koszt zamówienia

 1. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto, tj. zawierają właściwy dla danego kraju podatek VAT.
 2. Na całkowitą cenę zamówienia składa się cena brutto za towar oraz koszt dostawy towaru widoczne w Sklepie podczas składania zamówienia.
 3. W przypadku, gdy zamówienie może się wiązać z dodatkowymi, innymi niż wskazane w ust. 1 oraz 2, opłatami po stronie Kupującego spoza Polski, informacja o tym pojawi się podczas składania zamówienia w Sklepie, przed zawarciem umowy sprzedaży.

§5 Płatności

 1. Za zakupione w Sklepie towary Kupujący może zapłacić, w zależności od sposobu zapłaty wybranego podczas składania zamówienia:
  • za pośrednictwem internetowej platformy płatniczej Przelewy24,
  • przelewem na konto Sprzedawcy,
  • za pobraniem w momencie odbioru,
  • płatnością ratalną za pośrednictwem Credit Agricole Bank Polska S.A.
 1. Szczegółowe informacje dotyczące metod płatności dostępnych w Sklepie zostaną przekazane Kupującemu podczas składania zamówienia, przed zawarciem umowy sprzedaży.
 2. W przypadku, gdy Kupujący wybrał metodę płatności, o której mowa w ust. 1 lit. a) oraz b), za zamówienie powinien zapłacić w terminie 14 Dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

§6 Realizacja zamówienia

 1. Zakupione w Sklepie Towary dostarczane są za pośrednictwem firm kurierskich oraz Poczty Polskiej w zależności od wybranego kraju dostarczenia towaru. Szczegóły w zakresie dostępnych dla danego kraju możliwych sposobach dostarczenia towaru znajdują się w Sklepie. W przypadku treści cyfrowych dostarczenie następuje przez udostępnienie linku do pobrania pliku.
 2. Koszty dostawy towaru będą widoczne podczas składania zamówienia.
 3. Wszelkie dokumenty związane z transakcją przesyłane będą na adres e-mail podany przez Kupującego w trakcie składania zamówienia, na co Kupujący wyraża zgodę.
 4. Na czas realizacji zamówienia, który liczony jest od momentu zawarcia umowy sprzedaży, składa się czas potrzebny na wysłanie towaru oraz czas potrzebny na dostarczenie towaru.
 5. Czas realizacji zamówienia wynosi do 3 dni roboczych. 
 6. W przypadku, gdy na zamówienie składa się kilka produktów – termin realizacji całego zamówienia odpowiada terminowi realizacji dla produktu o najdłuższym czasie realizacji.
 7. W przypadku, gdy Kupujący zdecydował się na płatność z góry za zamówienie, rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sprzedawcę płatności za zakupiony towar.
 8. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
 9. Formę dokumentu sprzedażowego, Kupujący wybrać może na etapie składania zamówienia, zaznaczając odpowiednią rubrykę w koszyku.
 10. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
 11. Jeżeli Sprzedawca nie posiada zamawianego towaru w swoim magazynie poinformuje klienta o jego dostępności w 48 godzin.
 12. Zamówienia na towary, których realizacja jest niemożliwa z braku dostępności zostaną anulowane, o czym klient zostanie powiadomiony drogą elektroniczną.

§7 Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów na zasadach określonych w Rozdziale 4 ustawy o prawach konsumenta niezależnie od tego czy jest Konsumentem czy Przedsiębiorcą, jak i od rodzaju Towaru, chyba że w opisie Towaru jest podany dłuższy termin.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  • dla umowy, w której wykonaniu Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
   1. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
   2. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
  • dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
   1. Kupujący może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do regulaminu. 
   2. Zwrot dokonanych płatności nastąpi przelewem na rachunek wskazany przez Kupującego

§8 Reklamacje

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma prawo do reklamowania wadliwego towaru w oparciu o rękojmię uregulowaną przez ustawę Kodeks cywilny.
 2. Reklamacje powinny być składane drogą elektroniczną na adres sklep@biker-budzyk.pl lub pisemnie.
 3. W przypadku gdy na towar została udzielona gwarancja, na podstawie, której również można reklamować wadliwy towar, informacja o niej zostanie umieszczona w opisie towaru w Sklepie.
 4. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres sklep@bikerbudzyk.pl
 5. Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:
  • co do zasady bezpłatnej mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy zwrócić się z wnioskiem o mediację. Lista Inspektoratów dostępna jest tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595 
  • co do zasady bezpłatnej pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista sądów dostępna jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596
  • Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem (zarówno dla sporów wynikających z umów krajowych, jak i transgranicznych): http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 
  • W przypadku spraw ponadgranicznych w ramach Unii Europejskiej, bezpłatnej pomocy Konsumentom udzielają również Europejskie Centra Konsumenckie, które informują Konsumentów o ich prawach oraz pomagają w rozwiązywaniu indywidualnych problemów związanych z ponadgranicznymi transakcjami. Wykaz Centrów znajduje się pod adresem: https://konsument.gov.pl/eck-w-europie/ 

§9 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego przekazanych Sprzedawcy podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, na zasadach określonych zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO).
 3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie. 

§10 Wymogi techniczne

 1. Dla korzystania ze Sklepu niezbędne jest urządzenie wyposażone w przeglądarkę internetową z dostępem do sieci Internet, a dla dokonywania zakupów także aktywne konto e-mail.

§11 Postanowienia końcowe

 1. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego i jednorazowego zamówienia – jest zawierana w celu i na czas jego realizacji. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji Regulaminu.
 2. Umowa zawierana w oparciu o Regulamin podlega prawu polskiemu pod warunkiem, że wybór ten nie prowadzi do pozbawienia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów, które miałyby zastosowanie, gdyby nie dokonano wyboru prawa.
 3. W przypadku ewentualnego sporu Sprzedawcy z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla Siedziby Sprzedawcy.
 4. Umowy zawierane w związku ze Sklepem zawierane są w języku polskim.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

…………….                                       
(dane Sprzedawcy)                            

– Oświadczam, że odstępuje od umowy sprzedaży ………………

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko lub nazwa (firma) Kupującego

– Adres Kupującego

– Podpis Kupującego

– Data

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Porównaj produkty
Menu strony Menu kategorii KONTAKT
Wpisz czego szukasz w naszym sklepie.